THÔNG TIN KHÁC
KIỂM TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY

Ngày: 10/12/2013

Ngày 09/12/2013 công ty kiểm toán và kế toán AAC đã ban hành báo cáo quyết toán số 1069/BCKT-AAC báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành của dự án Mở rộng nhà máy thủy điện Định Bình với tổng giá trị sau thuế VAT là 62.601.471.605 đ. Trong đó vốn tự có 26.497.247.703 đ (bao gồm cả huy động tăng vốn điều lệ 10.000.000.000 đ) và vốn vay thương mại 36.104.223.902 đ.
    Chi tiết xem báo cáo đính kèm:
    File 1
    File 2
    Flie 3
    File 4
    File 5

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN