THÔNG TIN KHÁC
CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Ngày: 01/01/2009

 Ngày 13/7/2009 Uỷ ban chứng khoán Nhà nước căn cứ hồ sơ đăng ký hợp lệ đã ghi nhận Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình là công ty đại chúng tại văn bản số 1404/UBCK-QLPH.

 

Theo quy định công tác tiếp theo như sau:  
- Thực hiện công bố thông tin theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007. 
- Đăng ký, lưu ký chứng khoán với Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy chế được ban hành kèm theo Quyết định của Bộ Tài chính số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 và các Quyết định của Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày 02/4/2008 số 14/QĐ-TTLK v/v ban hành quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán, số 16/QĐ-TTLK v/v  ban hành quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán.
- Thông báo các cổ đông mở tài khoản giao dịch (tại TVLK do từng cổ đông tự chọn).
- Đăng ký giao dịch UPCom theo quy định hoặc giao dịch trên sàn chứng khoán sau khi có quyết định của HĐQT.         

( DHP )
TIN LIÊN QUAN