SẢN LƯỢNG ĐIỆN
TB kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023

Ngày: 15/07/2023

      Qúy II/2023, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 21.549 triệu kWh, đạt 103.1% kế hoạch quý và 103.1% so với cùng kỳ năm 2022. 

     Tổng doanh thu là 26.872 tỉ đồng, đạt 103.94% kế hoạch quý, bằng 103.94% so với cùng kỳ năm 2021.
 
     Lợi nhuận sau thuế TNDN là 16.243 tỉ đồng, đạt 103.95% kế hoạch quý, bằng 103.95% so với cùng kỳ năm 2021.
( DHP )
TIN LIÊN QUAN