SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Báo cáo tình hình SXKD năm 2023

Ngày: 01/02/2024

     Qúy IV/2023, Nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 14.881 triệu kWh, đạt 162.85% kế hoạch quý và 113.68% so với cùng kỳ năm 2022. 

     Tổng doanh thu là 19.367 tỉ đồng, đạt 145.52% kế hoạch quý, bằng 121.5% so với cùng kỳ năm 2022.

     Lợi nhuận sau thuế TNDN là 7.368 tỉ đồng, đạt 171.92% kế hoạch quý, bằng 128.38% so với cùng kỳ năm 2022.

    Tính cà năm 2023, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 61.812 triệu kWh, đạt 111.43% kế hoạch năm và bằng 97.1% so với cùng kỳ năm 2022. 

     Tổng doanh thu là 75.903 tỉ đồng, đạt 111.50% kế hoạch năm, bằng 100.61% so với cùng kỳ năm 2022.
 
     Lợi nhuận sau thuế TNDN là 34.278 tỉ đồng, đạt 117.17% kế hoạch năm, bằng 88.77% so với cùng kỳ năm 2022.
( DHP )
TIN LIÊN QUAN