QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ & ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Ngày: 01/02/2022

      Ngày 02/11/2021, HĐQT đã ban hành Quyết dịnh số 24/2021/QĐ-HĐQT về Quy chế công bố thông tin của CTCP thủy điện Định Bình dăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Trong đó    -  QĐ HĐQT thông qua Quy Chế CBTT

                  -  Nội duy quy chế CBTT

 
Xem tiếp 

Ngày: 20/05/2021

    Ngày 20/04/2021, HĐQT CTCP thủy điện Định Bình đã ra quyết định sửa đổi nội dung các văn bản quan trọng. Nay xin thông báo để mọi cổ đông cùng biết : 

 - Điều lệ Công ty (sửa đổi lần thứ 6)

 - Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi)

 - Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần 1)

 
Xem tiếp 

Ngày: 12/03/2018

                                                                                        QUY CHẾ QUẢN TRỊ
                                                                  CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐỊNH BÌNH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-HĐQT ngày 04/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình)

1.Nghị Quyết số 02/2018/QĐ-HĐQT

2. Mục lục Quy chế

3. Nội dung Quy chế

4. Phụ lục 1

5. Phụ lục 2

6. Phụ lục 3

7. Phụ lục 4

8. Phụ lục 5

9. Phụ lục 6

10. Phụ lục 7

11. Phụ lục 8

12. Phụ lục 9

 

 
Xem tiếp 

Ngày: 12/01/2018

Xem tiếp 

Ngày: 26/02/2015

 Ngày 18  tháng 4 năm 2012, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (lần thứ tư) do việc tăng vốn điều lệ từ 72,30 tỉ đồng thành 82.30 tỉ đồng.
Tải tập tin để xem chi tiết

 

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN