CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày: 24/02/2024

       Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin công bố thông tin gồm: Báo cáo thường niên và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán -Thẩm định giá & tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam như các file đính kèm sau:

Tải về :    - Báo cáo thường niên năm 2023

                - Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Xem tiếp 

Ngày: 05/02/2024

     Thực hiện quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình xin gửi đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 được tải dưới đây:

   Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Xem tiếp 

Ngày: 24/07/2023

    Thực hiện quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình xin gửi đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 được tải dưới đây:

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Xem tiếp 

Ngày: 24/07/2023

 Thông Báo bổ nhiệm lại chức danh Người quản trị và thư ký Công ty từ ngày 01/08/2023.

       Ngày 24/07/2023, HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình đã ra Quyết định số 26/2023/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức danh Người quản trị kiêm thư ký Công ty kể từ ngày 01/08/2023 đến ngày 31/07/2024. Nay, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình trân trọng thông báo.

          Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 

Ngày: 09/06/2023

     Ngày 08/06/2023, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - CTCP lần thứ 6 cấp ngày 02/06/2023 của Sở KH-ĐT tỉnh Bình Định cấp. Nay Công ty thông báo để quý cổ đông được biết

       Chi tiết xem file đính kèm 

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN