CÔNG BỐ THÔNG TIN
Tb thay đổi Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, Người phụ trách công bố thông tin

Ngày: 26/05/2023

- Căn cứ vào Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Trần Xuân Toàn.

- Căn cứ vào Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Như Hoàng.
 
- Căn cứ vào Điều lệ (sửa đổi lần thứ sáu) của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình và các quy định của pháp luật hiện hành 
 
       Nay, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin công bố việc thay đổi chức vụ Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật và người phụ trách công bố thông tin từ ông Trần Xuân Toàn sang cho ông Phạm Như Hoàng kể từ ngày 24/05/2023.

 Chi tiết xem file đính kèm

- Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật

- Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT

- Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT

 

( DHP )
TIN LIÊN QUAN