CÔNG BỐ THÔNG TIN
TB bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc công ty

Ngày: 15/12/2021

                                                                                 THÔNG BÁO

          Ngày 13/12/2021, HĐQT Công ty đã ban hành quyết định số 25/2021/QĐ-HĐQT v/v bổ nhiệm ông Võ Thắng Huynh giữ chức vụ Phó giàm đốc Công ty cổ phần thủy điện Định Bình từ ngày 01/01/2022. 

          Trân trọng

 
 

 

Xem tiếp 
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH & BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công bố các báo cáo thường niên năm 2021

Ngày: 27/01/2022

     Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin công bố thông tin gồm: Báo cáo thường niên và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như các file đính kèm sau:

Tải về :      - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

                  - Báo cáo thường niên năm 2021

                  - Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

Xem tiếp 
Công bố các báo cáo thường niên năm 2020

Ngày: 04/02/2021

  Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin công bố thông tin gồm: Báo cáo thường niên và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như các file đính kèm sau:

Tải về:   - Báo cáo tình hình quản trị công ty

              - Báo cáo thường niên năm 2020
 

 

Xem tiếp 
Công bố báo cáo tài chính và báo cáo thường niên năm 2019

Ngày: 03/03/2020

  Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin công bố thông tin gồm: Báo cáo thường niên năm 2019 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như các file đính kèm sau:

 Tải về
 
 
Xem tiếp 
Công bố báo cáo tài chính và báo cáo thường niên năm 2018

Ngày: 26/02/2019

 Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin công bố thông tin gồm: Báo cáo thường niên năm 2018 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như các file đính kèm sau:

 Tải về
 
Xem tiếp 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Ngày: 01/03/2018

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
Thông báo kết quả ĐHĐCĐTN năm 2022

Ngày: 30/04/2022

      Ngày 29/04/2022, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình (TDB) đã được khai mạc tại khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, tp Quy Nhơn, Bình Định; với sự tham gia của 54 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 6.664.514 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TDB.

     Kết quả của cuộc họp, Qúy cổ đông xem chi tiết tại :

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 
Xem tiếp 
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

Ngày: 04/04/2022

 HĐQT kính gửi quý cổ đông Tài liệu phục vụ cho phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

(Nhấp vào danh mục tài liệu cần xem)

 
Xem tiếp 
TB về việc tồ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022

Ngày: 21/02/2022

              Ngày 21/02/2022, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra quyết định số 05/2022/QĐ-HĐQT  về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Nay Công ty xin thông báo để quý cổ đông được biết

   Chi tiết xem file đính kèm

 
Xem tiếp 
Thông báo kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày: 20/04/2021

  Ngày 19/04/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình (TDB) đã được khai mạc tại khách sạn Hải Âu, số 489 đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, với sự tham gia của 62 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.351.370 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TDB.

Kết quả của cuộc họp, Quý cổ đông xem chi tiết tại:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 
Xem tiếp 
Thông báo & Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày: 26/03/2021

THÔNG BÁO

                                              V/v  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021


         Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ điện Định Bình xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

        Thời gian : 8h ngày 19/04/2021

        Địa điểm dự kiến : Hội trường Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn

        Ngày đăng ký cuối cùng : 31/03/2021 

       Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ & ĐIỀU LỆ CÔNG TY
TB về việc ban hành quy chế Công bố thông tin năm 2022

Ngày: 01/02/2022

      Ngày 02/11/2021, HĐQT đã ban hành Quyết dịnh số 24/2021/QĐ-HĐQT về Quy chế công bố thông tin của CTCP thủy điện Định Bình dăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Trong đó    -  QĐ HĐQT thông qua Quy Chế CBTT

                  -  Nội duy quy chế CBTT

 
Xem tiếp 
Thông báo thay đổi các quy chế và điều lệ hiện hành

Ngày: 20/05/2021

    Ngày 20/04/2021, HĐQT CTCP thủy điện Định Bình đã ra quyết định sửa đổi nội dung các văn bản quan trọng. Nay xin thông báo để mọi cổ đông cùng biết : 

 - Điều lệ Công ty (sửa đổi lần thứ 6)

 - Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi)

 - Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần 1)

 
Xem tiếp 
QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY 2018

Ngày: 12/03/2018

                                                                                        QUY CHẾ QUẢN TRỊ
                                                                  CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐỊNH BÌNH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-HĐQT ngày 04/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình)

1.Nghị Quyết số 02/2018/QĐ-HĐQT

2. Mục lục Quy chế

3. Nội dung Quy chế

4. Phụ lục 1

5. Phụ lục 2

6. Phụ lục 3

7. Phụ lục 4

8. Phụ lục 5

9. Phụ lục 6

10. Phụ lục 7

11. Phụ lục 8

12. Phụ lục 9

 

 
Xem tiếp 
ĐIỀU LỆ CÔNG TY (SỬA ĐỔI LẦN 5-2018)

Ngày: 12/01/2018

Xem tiếp 
Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Định Bình lần IV

Ngày: 26/02/2015

 Ngày 18  tháng 4 năm 2012, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (lần thứ tư) do việc tăng vốn điều lệ từ 72,30 tỉ đồng thành 82.30 tỉ đồng.
Tải tập tin để xem chi tiết

 

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN