THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
TÀI LIỆU ĐHĐCĐ NĂM 2013

Ngày: 01/03/2013

Công ty cổ phần thủy điện Định Bình tổ chức ĐHĐCD thường niên 2013 lúc 8h00 ngày 18 tháng 4 năm 2013 tại Hội trường KS Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tài liệu phục vụ Đại hội gồm:

1. Chương trình Đại hội - Tải file đính kèm
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013 - Tải file đính kèm
3. Báo cáo kết quả đầu tư xây dựng dự án mở rộng - Tải file đính kèm
4. Báo cáo tài chính năm 2012 đả được kiểm toán - Đã thông báo trên www.dhp.vn
5. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành năm 2012 - Tải file đính kèm
6. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2012 - Tải file đính kèm
7. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ NĂM 2013  - Tải file đính kèm
8. Các tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2013:
 
- Phân phối lợi nhuận năm 2012 - Tải file đính kèm
- Kế hoạch tài chính năm 2013 - Tải file đính kèm
- Điều chỉnh giá trị dự án đầu tư NM mở rộng - Tải file đính kèm
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 - Tải file đính kèm
- Bầu HD8QT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017 - Tải file đính kèm
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2013 - Tải file đính kèm

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN