THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2014

Ngày: 03/04/2014

 Công ty cổ phần thủy điện Định Bình tổ chức ĐHĐCD thường niên 2014 lúc 8h00 ngày 18 tháng 4 năm 2014 tại Hội trường KS Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tài liệu phục vụ Đại hội gồm:

1. Chương trình Đại hội - Tải file đính kèm
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014 - Tải file đính kèm
3. Báo cáo kết quả đầu tư xây dựng dự án mở rộng - Tải file đính kèm
4. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán - Đã thông báo trên www.dhp.vn
5. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án mở rộng - Đã thông báo trên www.dhp.vn
6. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành năm 2013 - Tải file đính kèm
7. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty  - Tải file đính kèm
8. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết trong ĐHĐCĐ NĂM 2014  - Tải file đính kèm
9. Các tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2014:

- Phân phối lợi nhuận năm 2013 - Tải file đính kèm
- Kế hoạch tài chính năm 2014 - Tải file đính kèm
- Quyết toán vốn đầu tư dự án mở rộng - Tải file đính kèm
- Thưởng đầu tư dự án mở rộng  - Tải file đính kèm
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 - Tải file đính kèm
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2014 - Tải file đính kèm  
- Thay đồi thành viên BKS - Tải file đính kèm  

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN