SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022

Ngày: 15/01/2023

    Tính đến hết năm 2022, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 63,659 triệu kWh, đạt 123,39% so với kế hoạch cả năm và bằng 118,58% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu là 75,439 tỉ đồng, đạt 112,48% so với kế hoạch cả năm và bằng 115,06% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 38,614 tỉ đồng, đạt 111,69% so với kế hoạch cả năm và bằng 108,59% so với cùng kỳ năm 2021. 

 

( DHP )
TIN LIÊN QUAN