SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Tình hình SXKD 6 tháng đầu nam 2022

Ngày: 22/07/2022

      Qúy II/2022, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 19.565 triệu kWh, đạt 95.58% kế hoạch quý và 124.21% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu là 23.793 tỉ đồng, đạt 85.46% kế hoạch quý, bằng 118.73% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 13.789 tỉ đồng, đạt 92.98% kế hoạch quý, bằng 121.12% so với cùng kỳ năm 2021.

      Tồng hợp 6 tháng đầu năm 2022, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 41.115 triệu kWh, đạt 79,69% kế hoạch năm và 112.17% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu là 50.665 tỉ đồng, đạt 75.54% kế hoạch năm, bằng 110.69% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 30.032 tỉ đồng, đạt 93% kế hoạch năm, bằng 111.23% so với cùng kỳ năm 2021.

 

 

( DHP )
TIN LIÊN QUAN