THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

Ngày: 20/04/2023

  HĐQT kính gửi quý cổ đông Tài liệu phục vụ cho phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

(Nhấp vào danh mục tài liệu cần xem)

 

 TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

01. Quyết định triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

02. Thông báo v/v đề cử, bầu cử TV HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;

03. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

04. Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

05. Mẫu giấy ủy quyền, đăng ký dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

06. Các mẫu Giấy đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Giấy đề cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 (cổ đông)

- Giấy đề cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 (nhóm cổ đông)

- Giấy tự ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Giấy đề cử TV BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 (cổ đông)

- Giấy đề cử TV BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 (nhóm cổ đông)

- Giấy tự ứng cử TV BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

07. Mẫu Sơ yếu lý lịch, Bảng kê khai người có liên quan đến thành viên HĐQT/BKS:

- Sơ yếu lý lịch TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Sơ yếu lý lịch TV BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Bản cung cấp thông tin người có liên quan dến thành viên HĐQT/BKS

08. Quy chế làm việc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

09. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023;

10. Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc;

11. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

12. Báo cáo hoạt động của HĐQT;

13. Báo cáo hoạt động của BKS;

14. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;

15. Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2023;

16. Tờ trình chọn phương án lương chuyên trách, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023;

17. Tờ trình chọn phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;

18. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

19. Mẫu thẻ biểu quyết các nội dung thông qua;

20. Mẩu phiếu biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023;

21. Mẫu phiếu biểu quyết các nội dung thông qua;

22. Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;

23. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT;

24  Phiếu bầu cử thành viên BKS;

25. Dự thảo Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

26. Dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT;

27. Dự thảo Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

( DHP )
TIN LIÊN QUAN