THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
TB về việc tồ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022

Ngày: 21/02/2022

              Ngày 21/02/2022, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra quyết định số 05/2022/QĐ-HĐQT  về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Nay Công ty xin thông báo để quý cổ đông được biết

   Chi tiết xem file đính kèm

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN