THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
TB kết quả ĐHCĐTN năm 2016

Ngày: 19/04/2016

   Ngày 16/04/2016, tại khách sạn Hải Âu, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, công ty cổ phần Thủy điện Định Bình tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Tham dự Đại hội có 58 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 6.401.980 cổ phần, chiếm tỉ lệ 77,80%. 

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhiều nội dung quan trọng quyết định kế hoạch công tác của Công ty.

Đại hội đã thông qua biên bản cùng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như file đính kèm dưới đây:

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2016

Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016

( DHP )
TIN LIÊN QUAN