THÔNG TIN KHÁC
BỔ NHIỆM BAN GIÁM ĐỐC

Ngày: 14/11/2013

Ngày 11/11/2013 Hội đồng quản trị ban hành các quyết định bổ nhiệm Ban giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017 như sau:

  - Ông: Trần Xuân Toàn được tái bổ nhiệm làm Giám đốc tại quyết định số: 10/2013/QĐ-HĐQT
  - Ông: Đặng Ngọc Căn được tái bổ nhiệm làm Phó Giám đốc tại quyết định số: 11/2013/QĐ-HĐQT      
  - Ông: Trương Đình Du được tái bổ nhiệm làm Kế toán trưởng tại quyết định số: 12/2013/QĐ-HĐQT

( DHP )
TIN LIÊN QUAN