THÔNG TIN KHÁC
CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Ngày: 10/09/2012

    Theo thông báo của UBCKNN tại văn bản số 3244/UBCK-QLPH ngày 10/9/2012 là tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt I/2012 của Công ty đã hợp lệ và đầy đủ;
    Tiếp theo thông báo của Công ty về việc chi trả cổ tức đợt I/2012 (10% bằng tiền mặt thực hiện từ 15/8/2012 và 10% bằng cổ phiếu sau khi có ý kiến của UBCKNN);
    Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thông báo v/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như tài liệu đính kèm.

Tài liệu đính kèm

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN