THÔNG TIN KHÁC
NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Ngày: 24/11/2017

Theo  Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 24/11/2017, HĐQT Công ty CP thuỷ điện Định Bình đã thống nhất thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2017

- Ngày đăng kí cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 15/12/2017;

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông - 1 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện: 04/01/2018;

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty , Lô 28-30 Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Nội dung lấy ý kiến:

     + Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty ( sửa đổi lần 5);

     + Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

     + Mức lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.

Trân trọng thông báo!

P/s: Tài liệu gửi các cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản sẽ được gửi và công bố sau ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.

Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 24/11/2017. 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN