THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
Thông báo chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017

Ngày: 19/04/2017

  Căn cứ Quyết định HĐQT số 03/2017/QĐ-HĐQT ngày 19/04/2017, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 như sau:

           1. Tỉ lệ thực hiện chi trả:         25,00 % ( 2.500 đồng/cổ phiếu). Trong đó:

               - Thanh toán còn lại năm 2015:  4,00 % (4.000 đồng/cổ phiếu);

               - Thanh toán còn lại năm 2016:  4,00 % (4.000 đồng/cổ phiếu);

               - Tạm ứng đợt I năm 2017:  17,00 % (17.000 đồng/cổ phiếu);

           2.Thời gian tiến hành việc chi trả :   từ 08 h 00 ngày 04/05/2017
           3. Hình thức chi trả:
             - Bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty
             - Bằng chuyển khoản đối với các cổ đông đã gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Nhận tại đơn vị công tác được ủy quyền
            4. Các mẫu giấy đề nghị:
             - Giấy uỷ quyền nhận cổ tức  
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng CMND
      
* Quý Cổ đông trước đây đã có giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, nếu có thay đổi thông tin thì gửi lại giấy để nghị.

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN