THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
Thông báo chi trả cổ tức đợt I - 2014

Ngày: 02/02/2014

 Căn cứ Quyết định HĐQT số 11/2014/QĐ-HĐQT ngày 10/07/2014, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 như sau:

           1. Tỉ lệ thực hiện chi trả:   15,00 % (1.500 đồng/cổ phiếu).
           2. Thời điểm chốt danh sách chi trả :     16 h ngày 15/07/2014
           3.Thời gian tiến hành việc chi trả : từ ngày 25/07/2014
           4. Hình thức chi trả:
             - Bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty
             - Bằng chuyển khoản đối với các cổ đông đã gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Nhận tại đơn vị công tác được ủy quyền   
            5. Các mẫu giấy đề nghị:
             - Giấy uỷ quyền nhận cổ tức             
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng CMND
             - Giấy ủy quyền đơn vị nhận cổ tức         
* Quý Cổ đông trước đây đã có giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, nếu có thay đổi  thông tin thì gửi lại giấy để nghị.

( DHP )
TIN LIÊN QUAN