THÔNG TIN VỀ BAN GIÁM ĐỐC
Thông Báo v/v bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty

Ngày: 24/07/2023

Thông Báo bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng từ ngày 01/08/2023.

       Ngày 24/07/2023, HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình đã ra Quyết định số 25/2023/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng từ ngày 01/08/2023 đến ngày  31/07/2026. Nay, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình trân trọng thông báo.

          Chi tiết xem file đính kèm

( DHP )
TIN LIÊN QUAN